Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Phổ biến nội dung cơ bản của Công Ước Quốc tế về quyền dân sự, Chính trị và pháp luật của Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020"

Thực hiện công văn số 1054/SYT - TCCB về việc thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công Ước Quốc tế về quyền dân sự, Chính trị và pháp luật của Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020". thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bệnh viện phòng tổ chức gửi các khoa, phòng toàn văn nội dung cơ ban quy định trong công ước để các khoa tổ chức phổ biến cho Cán công nhân viên trong khoa

Dowload Công ước Quốc tế tại đây

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !