Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN NĂM 2018

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Số:      /KH - YHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2018

KẾHOẠCH

Phòngcháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2018


          Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy số27/2001/QH10 ngày 29/06/2001;

Thựchiện Thông tư số 11/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghịđịnh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy;

Nhằmđảm bảo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền HảiPhòng được hiệu quả, thiết thực. Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng xây dựngkế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2018 như sau:

          I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                       

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnthường xuyên, rộng rãi Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổđể cán bộ, viên chức nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân trong việctích cự tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

          - Chủ động phòng, ngừa, hạn chế khôngđể xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy nổ gây ra.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, đônđốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

          -Nâng cao nghiệm vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng cháychữa cháy tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và hiệu quả.

          II.NỘI DUNG

1.Tráchnhiệm của Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

          - Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy cótrahcs nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên công tác phòng cháy chữacháy.  Chỉ đạo xây dựng phương án, tổchức tập huấn theo phương án đề ra, tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện thực hiệncác chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác PCCC. Dự trù kinh phí mua sắm phươngtienj báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện phápchữa cháy. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan đếnphòng cháy chữa cháy. Liên hệ với cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp  vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợpvới lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phượng trong bảo vệ tài sản khi có xảyra cháy nổ.

          2.Công tác tuyên truyền giáo dục

          - Tuyên truyền về Luật Phòng cháy vàchữa cháy; Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy…nhằm nâng cao ý thức và tinh thầntrách nhiệm của CBCNV đối với công tác phòng cháy chữa cháy.

          - Thực hiện các hình thức tuyên truyềnvề phòng cháy, chữa cháy bằng khẩu hiệu, tranh ảnh phản ánh các hoạt động vềcông tác phòng cháy chữa cháy.

          - Phối hợp với cán bộ lực lượng phòngcháy, chữa cháy hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho toànthể CBCNV; chủ động xử lý các tình huống cháy giả định, diễn tập các phương áncứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy tại bệnh viện.

          - Thường xuyên nhắc nhở CBCNV có ýthức và tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành nội quy phòng cháy chữa cháy của bệnhviện.

          - Các khoa nhắc nhở bệnh nhân và ngườinhà bệnh nhân không được đun nấu trong bệnh viện.

          3.Công tác xây dựng lực lượng, đầu tư trang thiết bị thực hiện công tác PCCC

          - Chỉnh lý phương án phòng cháy chữacháy phù hợp với tình hình thực tế từng năm.

          - Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng cháychữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đội PCCC bệnh viện, tổ chức chặt chẽ, phân côngnhiệm vụ cụ thể.

          - Tổ chức cho lực lượng PCCC và CBCNVhọc tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗtheo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

          - Định kỳ kiểm tra trang thiết bị PCCCvà thực tập PCCC.

          - Kết hợp với lực lượng PCCC tại chỗtiến hành diễn tập và tập huấn công tác PCCC.

          - Thực hiện vận dụng hiệu quả phươngchâm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vậttư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả PCCC cao nhất.

          - Bổ sung các phương tiện phục vụ PCCCtheo nhu cầu hàng năm.

          4.Công tác kiểm tra

          -Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các khoa, phòng, kiểm tratình hình thực tế.

          - Kiểm tra định kỳ được tiến hành 3tháng đối với: hệ thống điện; bảo trì các trang thiết bị chuyên môn; kiểm trađường dây nối của hệ thống điện; kiểm tra trang thiết bị PCCC; kiểm tra bảodưỡng, sắp xếp lại trang thiết bị PCCC.

          5.Công tác hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC.

          -Đặt bảng nội quy PCCC tại các khoa, phòng và các hành lang.

          - Không mang chất dễ cháy nổ vào bệnhviện.

          - Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầuchì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc theo tiêu chuẩn an toàn vềđiện.

          - Không tự ý câu, móc, lắp đặt thêmthiết bị điện vào hệ thống điện bệnh viện.

          - CBCNV sử dụng các thiết bị liên quanđến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mởnguồn cho các thiết bị hoạt động.

          - Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra,tắt máy, tắt cầu dao điện trong khu vực làm việc.

          - Sắp xếp kho thuốc, kho bệnh án, kholưu trữ chứng từ phải cách xa ổ điện trên 1m, đảm bảo thuận tiện cho việc dichuyển khi cần thiết, phải lưu ý đến vật liệu dễ cháy để theo dõi thường xuyên.

          III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căncứ kế hoạch này, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy bệnh viện thường xuyên kiểmtra, đôn đốc, nhắc nhở CBCNV, người bệnh, người nhà bệnh nhân thực hiện tốt cácquy định về công tác PCCC.

          Tập thể, cá nhân có thành tích trongviệc xây dựng và thực hiện nội quy PCCC, đảm bảo an toàn PCCC sẽ được Hội đồngthi đua khen thưởng bệnh viện xem xét khen tặng đột xuất hoặc định kỳ theo quychế.

          Tập thể, cá nhân vi phạm nội quy PCCCsẽ bị kỷ luật theo quy định. CBCNV khi nhận được điện yêu cầu tham gia chữacháy nhưng không có mặt mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý kỷ luật tùymức độ.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có phátsinh các tình huống khác, Ban Chỉ đạo PCCC sẽ bổ xung phù hợp với tình hìnhthực tế.

          Trên đây là kế hoạch công tác PCCC vàcứu hộ, cứu nạn năm 2018 của Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng, đề nghị cáckhoa, phòng, đội PCCC, CBCNV bệnh viện nghiêm túc thực hiện tốt các nội dungtrên để công tác PCCC đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo);

- BCĐ Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn(để thực hiện);

- Các khoa, phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Ths Đoàn Hải Nam

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !